مقالات

idiom چیست؟

به گروهی از کلمات که معنی شان را نمی توان از معنی تک تک کلمات موجود در جمله حدس زد، بلکه معنی این گروه کلمات از کنار هم قرار گرفتن تمامی آنها در یک نظم خاص به وجود می آید ایدیم Idiom گفته می شود. به بیانی دیگر ایدیم یک اصطلاح یا عبارت بوده که متوجه شدن معنای آن، فقط با نگاه کردن به ظاهر کلمه امکان پذیر نیست و برای فهمیدن معنای آن نیاز داریم تا آن را در جمله ببینیم.

فراموش نکنید که Idiom ها ممکن است پس از مدتی از مد بیفتند و بنابراین اگر که می خواهید مثل فردی در دهه ۶۰ میلادی به نظر نرسید باید حواستان جمع باشد و در انتخاب مرجعی که Idiom ها را از آنجا می آموزید دقت کنید و منبعی معتبر و به روز را انتخاب کنید. در ادامه تعدادی از Idiom های مشهور را در اختیار شما قرار میدهیم.

idiom چیست؟

پرکاربرد ترین اصطلاحات انگلیسی (idiom)

در زیر لیستی از پرکاربرد ترین اصطلاحات انگلیسی را برای شما آورده ایم.

Idiom

Persian equivalent

to what endبه چه منظور
You must hand it to him.باید به کارش ایولله گفت.
You make me ill with your speech.با صحبتهایت حالم را بهم میزنی.
I dare say…به جرأت میتوانم بگویم…
Mind your eye.بپایید. ملتفت باشید.
Excuse me back.ببخشید پشتم به شماست.
upon my wordبه شرافتم سوگند
on my own accountبهحساب خودم
He takes after his father.(قیافهاش) به پدرش رفته.
It is all the same to me.به حال من فرقی نمیکند….
It does not answer my purpose.بدرد من نمی خورد.
What is that to you?بهتو چه؟
Between you and meبین خودمان باشد.
It is not concern of mine.بهمن مربوط نیست.
Honesty is best policy.آدم خوشمعامله شریک مال مردم است.
I’m hanged if I know. / I’ll be hanged if I know.به هیچ وجه نمیدانم.
I am greatly honored.باعث افتخار من است.
Pick on someone your own size.برو با همقد خودت طرف بشو.
I take my hat off to you. /take my hat off toبابا ایوالله!
Don’t twist the lion’s tail.با دم شیر بازی نکن.
A widow’s mite.برگ سبزی است تحفهی درویش.
Let me gather my breath.بگذارید نفسم جا بیاید.
at the instance ofبرحسب تقاضای…
Mind your own business.سرت به کار خودت باشه. سرت تو لاک خودت باشه.
I am off color.بیحالم. بیحوصلهام.
Do good to others.به دیگران نیکی کنید.
Snap into it.بجنبید. زودباشید.
None of your sauce.بیادبی و پررویی موقوف.
The devil take him.بره به جهنم.
Clear out!برو گم شو!
For all I care.تا آنجا که به من مربوط می شود.
Go along with you/get lost!برو پی کارت!
Good show!بارک الله!
Go to the devil!برو به جهنم!
He is second to none.بالادست ندارد.
It looks to me….بنظر من….
It is up to you.بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است.
It was not for nothing that…بیخود نبود که…
Here’s to you.به سلامتی شما. (هنگام نوشیدن)
In a family wayبی رودربایستی
Money doesn’t grow on trees.پول که علف خرس نیست.
It all depends.تا چه پیش آید.
To the best of my ability.تا جایی که در توان من است.
He is neck-deep in trouble.تا خرخره گرفتار مشکل است.
For the best of my knowledge…تا آنجا که من میدانم….
He robs his belly to cover his back.با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته.
Down this life.تف بر این زندگی.
While there is a while there is a hope.تا زندگی هست امید هست.
As far as the eye can reach.تا آنجا که چشم کار میکند.
Strike while the iron is hot.تا تنور گرم است نان را بچسبان.
Honesty is the best policy.صداقت بهترین سیاست است.
He is off the rails.توی باغ نیست.
Waste not, want not.نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد.
There is no smoke without fire.تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.
This is only the beginning.تازه اولشه.
Spare the rod and spoil the child.تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر.
Knowledge is power.توانا بود هر که دانا بود.
Divide and rule.تفرقه بنداز و حکومت کن.
What is all about?جریان چیه؟
Control your tongue.جلوی زبونت رو بگیر.
Buzz off.بزن به چاک.
Help yourself.بفرمایید میل کنید. از خودتون پذیرایی کنید.
I am in a rather hole.بدجوری گیر کردم.
My pride was wounded.به غیرتم برخورد.
Wish nobody ill.بد هیچکس را نخواهید.
Cut your coat according to your cloth.پایت را به اندازهی گلیمت دراز کن.
Money talks.پول حلال مشکلات است.
Don’t involve me.پای مرا وسط نکشید.
He is on his last leg.پایش لب گور است.
I have no choice but…چارهای جز این ندارم.
What do I care!بیخیالش!
A fat chanceچه خیال باطلی
What is there in it?چه نفعی دارد؟
Why were you feeding your eyes in the wedding party?چرا در مجلس عروسی داشتی چشمچرانی میکردی؟
The mills of God grind slowly.چوب خدا صدا ندارد.
How much do I owe you?چقدر به شما بدهکارم؟
What cheek!چه پررویی!
What is to do?چه باید کرد؟
Willy nilly / willy-nillyخواه ناخواه، چه بخواهی چه نخواهی

مرتبط بخوانید: پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button